Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Teresówka łącznie z posesjami o numerach 175/177/179 oraz ul. Leśmiana osiedle domów jednorodzinnych od ul. Zamojskiej w miejscowości Hrubieszów

Modernizacja/przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych i rur azbestocementowych doprowadzającej wodę do budynków dla celów bytowo gospodarczych oraz przeciwpożarowych, zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją oraz zasilającej w wodę dalsze części miasta Hrubieszowa. Istniejąca sieć, będąca w złym stanie technicznym zostanie zastąpiona siecią wodociągową z polietylenu. Występujące po trasie wodociągu odgałęzienia sieci zasilające w wodę ulice przyległe, zostaną włączone do nowo projektowanego wodociągu. Łącznie projektowana sieci wodociągowa obejmuje 4 133,00 mb.

I etap inwestycji zakończono 27.05.2019 r. II etap inwestycji zakończono 11.12.2019 r. Zakończenie III etapu nastąpi do dnia 30.10.2020 r.