Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa

Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  w obszarze rewitalizacji

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs  nr RPLU.13.03.00-06-001/17, umowa nr RPLU.13.03.00-06-0044/17-00.

  • Cel główny Projektu:

Celem projektu jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej w Hrubieszowie oraz utworzenie Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa (HCD) prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tego obszaru. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego obejmującego m. in. zadanie w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanego obiektu  i obszaru, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych. Inwestycje infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców Hrubieszowa. Projekt polega na aktywizacji i integracji społecznej różnych grup mieszkańców, w tym seniorów, młodzieży, rodzin, a także rozwijaniu idei wolontariatu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie różnych form aktywności, wspieranie organizacji społecznych i współpracy między
nimi a instytucjami publicznymi.

  • Całkowita wartość projektu: 13 422 912, 64 zł
  • Dofinansowanie Projektu z UE: 9 297 739,95 zł