Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne żródła energii

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Energia przyjazna środowisku

Działanie: Wsparcie wykorzystania OZE

Tytuł projektu: Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie

Okres realizacji projektu: 2016-05-17 - 2018-12-30

Wartość ogółem: 4 215 933,01 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 777 170,74 zł

Dofinansowanie: 3 210 595,12 zł

Wkład UE: 3 210 595,12 zł

Wkład własny: 1 005 337,89 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła w Hrubieszowie. Instalacje będą służyły indywidualnym mieszkańcom miasta. Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców.

Wskaźniki rezultatu:

  1. Dodatnia zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 1,69 MW;
  2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 489,85 (tekw.CO2/rok);
  3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 387,6 MWhe/rok;
  4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE712,36 MWht/rok.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Hrubieszowa.

Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym:

  1. Opracowanie studium wykonalności.
  2. Opracowanie dokumentacji technicznej.
  3. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.
  4. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
  5. Promocja projektu.

Rodzaje instalacji:

Kolektory słoneczne: 117 szt.

Panele fotowoltaiczne z pompą ciepła:136 szt.

Tryb pracy instalacji PV: system będzie na stałe podłączony do sieci elektroenergetycznej. Instalacja będzie współpracować z pompą ciepła, inwerter zamieni prąd stały na zmienny, możliwy do wykorzystania w zasilaniu pompy. Sprężarka pompy ciepła powinna pracować wykorzystując energię. słoneczną, a gdy nie jest dostępna-pompa ciepła korzysta z zasilania sieciowego.