Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie - kadencja 2020/2021

24.09.2020

Na podstawie pozytywnej opinii dyrektorów hrubieszowskich szkół w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie podczas trwającego nadal stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV 2, Burmistrz Miasta Hrubieszów informuje, że w dniach pomiędzy 5 a 14 października 2020 r. w hrubieszowskich szkołach (dokładny termin wyborów w każdej ze szkół wyznaczy jej Dyrektor), będących jednocześnie okręgami wyborczymi, odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Ilość wybieranych radnych w poszczególnych okręgach wyborczych uzależniona jest od ilości uczniów w danej szkole, i odpowiednio wynosi:

  • Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18a – 1 mandat.
  • I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 1 – 4 mandaty.
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Prusa w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12 – 3 mandaty.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 – 2 mandaty.
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego – 2 mandaty.
  • Zespół Szkół nr 3 im. T . Kościuszki w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 11 – 2 mandaty.
  • Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 10 – 1 mandat.

Prawo do kandydowania oraz wybierania do Młodzieżowej Rady Miejskiej przysługuje:

- uczniom klas VI, VII i VIII szkół podstawowych,

- uczniom szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, do ukończenia 18 roku życia,

których miejscem stałego zamieszkania jest Gmina Miejska Hrubieszów.

Kandydata na Radnego do Młodzieżowej Rady Miejskiej może zgłosić samorząd klasowy oraz samorząd szkolny. Zgłoszenia może dokonać również sam kandydat, przedstawiając listę poparcia podpisaną przez 10 uczniów posiadających prawo wyborcze.

Zgłoszenia kandydatów na radnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, a uczących się poza jej granicami dokonuje się do Szkolnej Komisji Wyborczej, powołanej przez dyrektora szkoły podstawowej, której obwód obejmuje miejsce zamieszkania kandydata.

Każdy z kandydatów ubiegający się o wybór do Młodzieżowej Rady Miejskiej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, jak również pisemnej zgody jednego z rodziców/opiekunów.

Kandydatów należy zgłaszać do Szkolnej Komisji Wyborczej najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów.

Członek Szkolnej Komisji Wyborczej nie może kandydować w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W dniu podania do publicznej wiadomości nazwisk kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej  rozpoczyna się kampania wyborcza, którą należy zakończyć na jeden dzień przed wyborami. Kampania wyborcza prowadzona jest na terenie szkoły, w której będą odbywać się wybory.

Formularze zgłoszenia kandydata,  oświadczenia kandydata, zgodę rodzica/opiekuna na kandydowanie oraz pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Hrubieszowie można otrzymać w szkołach lub pobrać ze strony Urzędu Miasta Hrubieszów: https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/wybory-do-rady-20202021

Więcej informacji można uzyskać w szkołach oraz w Urzędzie Miasta Hrubieszów ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 tel. 84 696 23 80 wew. 24, e-mail: sprawyspoleczne@miasto.hrubieszow.pl